Close
Skip to content

Музей в куфар

„Музей в куфар” е образователна програма, адаптирана в работата на Музея на занаятите след участие в обучение, проведено в периода 4–17 юни 2011 г. в Шотландия. Тази програма улеснява достъпа до колекциите чрез създаването на комплекти, всеки от които е едно своеобразно пътуване във времето. Той дава възможност за докосване до културното наследство чрез непосредственото визуално и сетивно възприемане на съдържанието в тези комплекти.
Адаптирането на идеята към работата на Музея на занаятите започна със събирането в комплект на културни ценности, обединени от една тема. Съдържанието на този куфар се придружава от мултимедия, която разказва определена история. Тази история е съобразена с тематичния обхват на музея и с наследството, което съхраняват неговите фондове.

От началото на учебната 2013-2014 г. Музеят на занаятите работи активно с училищата в град Троян. За да бъде полезен нашият “музей в куфар”, неговото съдържание се обсъжда и попълва въз основа на нуждите, които има образователната програма. По този начин музеят става част от образователния процес, предлагайки презентации, които имат отношение към заложените в учебниците теми, или добавяйки важни теми, отнасящи се до местната история, които по разбираеми причини не са включени в учебния план.

Този първи етап от разработването на “музея в куфар” има за цел да формира съзнание сред най-малките за ценността на културното наследство, да провокира интереса им към местната история, традиции, бит. Идеята е да се разчупи битуващото от години чувство за музея като затворено пространство. Това е и добра възможност хората да се докоснат по-пълноценно до работата, която се извършва тук, и да се убедят, че културното наследство се управлява според всички изискванията на нормативната уредба.

Правото на ползване на нашето наследство е на всички. С цел преодоляване на ограниченията, най-вече пред хора, живеещи в региона, които рядко посещават града, “музеят в куфар” е отворен и към тях – с посещение на място и разказ по избрана тема.