Close
Skip to content

Библиотека и научен архив

Библиотека 

Библиотеката на музея разполага с повече от 3 400 тома специализирана литература и периодика. Съхранява и комплектува издания в областта на етнологията, историята, археологията, изкуствознанието и архитектурата, енциклопедии и албуми. Обект на фонд “Краезнание” са научни изследвания и проучвания за Троян и региона, издания на музея и автори, свързани с Троянския край. Към библиотеката се числи и книжен фонд от над 2 500 тома стари, редки и ценни издания.

Научен архив

Научният архив обхваща над 1 200 архивни единици. Включва документи и материали, създадени в резултат на научно-изследователската, фондовата, експозиционната и културно-просветната работа на музея.</br>

Във фонд “Документи и снимки” се съхранява сбирка от 4 229 документа и повече от 6 000 снимки, свързани с историята на Троян и региона от епохата на Възраждането до наши дни.